• Proč studovat u nás?

   • Výuka ve škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro rodinu, který je v souladu s RVP ZV.

    Nechali jsme se inspirovat výchovně-vzdělávacím systémem, který je realizován cca v 500 školských zařízeních ve světě. Stavíme na třech základních pilířích

     ( rodina  -  škola  -  osobnost).

    ZŠ Světlo vznikla z velké míry na přání rodičů, kteří toužili po tom, vzdělávat své děti v rodinné atmosféře a v podobném duchu, jako tomu bylo v MŠ Světýlko.

    Naše škola pomáhá rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovala. Kvalitního vzdělání lze dosáhnout pouze tehdy, když rodina a škola sdílejí společné základní hodnoty. Klíčem úspěchu kvalitního vzdělání je individuální přístup ke každému dítěti.

    Každé rodině je přidělen „tutor", se kterým rodiče vytvářejí plán osobního rozvoje svého dítěte. V průběhu roku se rodiče s tutorem pravidelně setkávají a hovoří spolu o pokroku a rozvoji dítěte. Touto cestou se dává do souladu výchovný program rodiny a vzdělávacího zařízení (školy) a přizpůsobuje se tak osobním schopnostem dítěte.

    Naše škola nedbá pouze na kvalitní vzdělání a rozvoj intelektu, soustředíme se také na všestranný rozvoj vůle. Každý měsíc zařazujeme do měsíčního plánu školy i formace (CTNOSTI), zaměřené na určitou dobrou vlastnost. Jako je např.: Přátelství, zodpovědnost, trpělivost, úcta, radost a další….

    Čím jsme ojedinělí a snad i výjimeční?

    • Pravidelná spolupráce s rodinou
    • Nižší kapacita žáků ve třídě 
    • Kvalitní vzdělávání
    • Výuka angličtiny od 1. třídy
    • Individuální přístup
    • Rozvoj osobnosti
    • Stejnokroje (uniformy) -  vede k odbourání sociálních rozdílů a přispívá k větší sounáležitosti mezi dětmi
    • Hodnocení je nejen klasické známkování, ale průběžně (1x týdně) se rodiče dovídají aktuální prospěch žáka formou slovního hodnocení
    • Nabídka společných výletů a činností (škola+rodiče+ děti)
    • Duchovní rozvoj